honeymink: (Default)
Nina ([personal profile] honeymink) wrote2017-01-06 12:58 pm

Excerpt

“I long for the land that is not,
because all that exists, I’m too weary to want.”


— Edith Södergran, 1923


Jag längtar till landet som icke är, ty allting som är, är jag trött att begära.